Image

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát právnická osoba, či fyzická osoba starší 16 let.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Přihláška může být v tištěné, nebo elektronické podobě a musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rok narození, spojení na žadatele, datum podání přihlášky a u tištěné podoby jeho podpis, u elektronické přihlášky bude podpis doplněn dodatečně.

Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Přihlášku je možné odevzdat osobně kterémukoliv z členů výboru spolku, zaslat poštou na adresu spolku K Letišti 132, Karlovy Vary, 360 01, nebo zaslat mailem na adresu info@prateleletiste.cz.

Členství ve spolku je bezplatné. Pokud se člen, ale i nečlen, spolku rozhodne pro dobrovolný příspěvek, může tak učinit na účet spolku vedený u KB, a.s., č.ú. 123-274520257/0100

PŘIHLÁŠKA